„Promenada” Spółka z o.o. w Międzyzdrojach KRS 0000308079 ogłasza przetarg pisemny ograniczony na wyłonienie najemców lokali gastronomicznych, które powstaną jako część inwestycji pn. „BUDOWA PAWILONÓW USŁUGOWYCH W PRZESTRZENI PARKOWEJ W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W CIĄGU PROMENADY ZACHODNIEJ ORAZ ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ GAZOWEJ, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 255/2 (O POWIERZCHNI 6043 m2), ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE 20 JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ M. MIĘDZYZDROJE, PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY W MIĘDZYZDROJACH”, zatwierdzonej uzyskanym przez Spółkę pozwoleniem na budowę.

 
OPIS PRZEDMIOTU NAJMU , WARUNKI NAJMU I UCZESTNICTWA W PRZETARGU

I. Przedmiotem najmu będzie osiem lokali gastronomicznych (każdy wraz z częścią przynależnego terenu, oranżerią i pomieszczeniem do gromadzenia odpadów komunalnych przewidzianych w projekcie inwestycji, o której mowa powyżej. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy, stanowiącą działkę gruntu nr ewid. 255/2 obręb 20 w Międzyzdrojach o powierzchni 6043 m2.
II. Lokale gastronomiczne zostaną oddane w najem w tzw. stanie deweloperskim, po zrealizowaniu inwestycji i wykonaniu przyłączy niezbędnych mediów oraz po zagospodarowaniu terenu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30 kwietnia 2020 r., który może ulec przedłużeniu w razie przedłużenia się działań w celu pozyskania finansowania inwestycji i wyłonienia wykonawcy robót inwestycyjnych a także okoliczności związanych z procesem budowy.
III. Umowa najmu zostanie zawarta na 30 (trzydzieści) lat – licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie wyłonionego najemcy. Czynsz najmu wynosić będzie 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto za metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym. Wynajmujący zachowuje prawo waloryzacji czynszu z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na poczet czynszu najmu wyłoniony najemca zobowiązany będzie do uiszczenia zaliczki w minimalnej kwocie 420.000,- zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, w maksymalnej wysokości 840.000,- zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) brutto.
IV. W przetargu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące bądź mające wykonywać we własnym imieniu działalność gospodarczą, które od Gminy Międzyzdroje lub innej osoby prawnej (Spółki), w której Gmina Międzyzdroje posiada 100% udział kapitałowy, nie posiadają tytułu prawnego tj. własności, dzierżawy, najmu do lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej lub umowy przedwstępnej przewidującej nabycie praw do lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej.
V. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu będzie jednorazowa wpłata wadium tj. kwoty 420.000,- zł (czterystu dwudziestu tysięcy złotych) brutto, która to kwota w razie pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu zostanie zarachowana na wymaganą zaliczkę na poczet czynszu najmu. Wyłoniony najemca może być zobowiązany do uiszczenia drugiej raty na poczet tej zaliczki w wysokości ustalonej przez Wynajmującego nie wyższej jednak niż 420.000,- zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, ponieważ termin wpłaty drugiej raty zaliczki oraz jej wysokość uzależniona jest od kosztów inwestycji i pozyskanego finansowania tej inwestycji, który zostanie sprecyzowany w pisemnym wezwaniu skierowanym do wyłonionego najemcy i nie będzie krótszy niż 7 dni od doręczenia wezwania, przy czym termin ten nie zostanie wyznaczony wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2019 r.
Wpłata wadium winna zostać dokonana w terminie od 14 do 20 sierpnia 2018 r. na rachunek bankowy Promenada Spółki z o.o. w Międzyzdrojach w BGŻ BNP Paribas Nr 80 1600 1462 1027 7147 1000 0002
VI. Pisemne oferty na najem lokali o funkcji gastronomicznej winny być składane w biurze Promenada Spółka z o.o. w Międzyzdrojach ul. Promenada Gwiazd 28/LU4 w dniach: 14, 16,17 i 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 21.VIII.2018 r., w godz. 10:00 do 12:00 w biurze Promenada Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.
VII. Pisemna oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie formatu A4 ostemplowanej lub podpisanej w miejscach zaklejenia. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na najem nieruchomości – lokal użytkowy o funkcji gastronomicznej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy” oraz dane oferenta (imię i nazwisko lub firmę i siedzibę, adres). Uwzględniane będą wyłącznie kompletne oferty, które muszą zawierać oznaczenie lokalu gastronomicznego, który oferent zamierza wynająć od Spółki, a nadto do oferty winny być załączone:
– kopia dokumentu wykazującego tożsamość oferenta lub dane podmiotu, który składa ofertę, formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej oraz sposób reprezentacji (wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),
– dokument wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz innego podmiotu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów (nie dotyczy osób fizycznych składających ofertę we własnym imieniu i na własną rzecz),
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem inwestycji oraz wzorcem umowy najmu i akceptacji warunków uczestnictwa w przetargu oraz umowy najmu , jaka ma być zawarta po przeprowadzeniu przetargu,
– dowód uiszczenia wadium,
– oświadczenie o rachunku bankowym, na który ma być zwrócone wadium, jeżeli nie będzie to rachunek bankowy, z którego dokonana została jego wpłata.
W razie niekompletności oferty Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
Wadium wpłacone w wysokości niższej lub wyższej od wymaganej nie będzie uwzględniane jako spełnienie warunku. Kwota ta zostanie zwrócona na podane konto bankowe, a w razie braku takiej informacji w ofercie – na konto, z którego wpłata została dokonana.
VIII. O wyborze najemcy wskazanego lokalu gastronomicznego – w przypadku złożenia na ten lokal co najmniej dwóch ofert, decyduje kolejność zaksięgowania wpłaconego wadium na rachunku bankowym Spółki. Oferent, który dokonał wpłaty wadium w drugiej bądź dalszej kolejności zachowuje prawo wskazania innego lokalu gastronomicznego, o ile nie wpłynęła w stosunku do niego żadna oferta. W przypadku dokonania wiążącego wyboru najemców, wadium złożone przez pozostałych oferentów ulega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wybranego oferenta natomiast zostanie zatrzymane, z tym zastrzeżeniem, iż w razie nie dojścia do zawarcia umowy najmu z przyczyn leżących po stronie oferenta bądź zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie najmu ulegnie ono przepadkowi na rzecz „Promenada” Sp. z o.o.
IX. Umowa najmu zostanie zawarta na warunkach wynikających z wzorca tej umowy, której tekst winien być przez oferenta odebrany w biurze „Promenada” Sp. z o.o. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 7 (siedmiu) dni od rozstrzygnięcia przetargu.
X. Zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego Spółki protokół z przetargu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
XI. „Promenada” Sp. z o.o. w Międzyzdrojach zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podawania przyczyn, a nadto odstąpienia do zawartej umowy najmu w razie zaistnienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pozyskanie finansowania oraz realizację inwestycji. W takim przypadku przewiduje się zwrot wadium bez odsetek. Poniesione przez oferenta koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie podlegają zwrotowi.
XII.
Wzorzec umowy najmu, projekt wykonawczy, wizualizacja inwestycji oraz kopia decyzji o pozwoleniu na budowę są dostępne w biurze „Promenada” Sp. z o.o., przy ul. Promenada Gwiazd 28/LU4 w Międzyzdrojach.

Spółka Promenada MiędzyzdrojeDodaj komentarz

 1. Wiadomo już coś ?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 2. 1/Czy kompozycja “drapaczy chmur” została ustalona tylko i wyłącznie w oparciu o symulację komputerową i to jaką? Nikt z nas nie chce już więcej apartamentowców ? Najwyższy czas szanowni radni zadbać o to , by kolejne dorodne grzyby nam nie obrodziły, bo jak zauważyłem działa skomplikowany proces postrzegania rzeczywistości po fakcie.

  2/ Przedstawiony projekt w moim przekonaniu to kolejny bubel imitacja przeszłości-
  Dlaczego my nie stawiamy na kreatywność, energię i odwagę, którą moglibyśmy się pochwalić? Jest tylu młodych zdolnych ludzi. Wystarczyłoby zorganizować konkurs na najlepszą realizację architektoniczną. Trochę chęci i motywacji – …jest tyle wyjść, niektóre nawet za darmo………………

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 3. Zgodnie z definicją pwn
  Słowo przetarg oznacza
  «publiczna sprzedaż ruchomości lub nieruchomości, w której nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą cenę».
  A warunki ogłoszonego przetargu wskazują ,iż zwycięzcą postępowania jest ten kto pierwszy wpłaci wadium , a nie ten kto zaproponuje najwyższa cenę. Zwycięzcą zostanie ten kto pierwszy się o postępowaniu dowiedział i miał gotowe 400 tyś zł do wpłaty. Nikt jakoś nie zwrócił na to uwagi.
  „O wyborze najemcy wskazanego lokalu gastronomicznego – w przypadku złożenia na ten lokal co najmniej dwóch ofert, decyduje kolejność zaksięgowania wpłaconego wadium na rachunku bankowym Spółki. Oferent, który dokonał wpłaty wadium w drugiej bądź dalszej kolejności zachowuje prawo wskazania innego lokalu gastronomicznego, o ile nie wpłynęła w stosunku do niego żadna oferta.”
  Takiego przetargu jeszcze nie widziałem.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 4. Wrzućcie tam 100 lokali gastronomicznych. To jest głupota. Super dbanie o mieszkańców.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 5. i co sie dziwicie zarabiajac okoł 170 tys jest ciezko ledwie koniec z koncem sie sklada.
  ps.
  Pozdrawiam.
  aaa.

  Pani prezes to pani samochod stoi na skrzyzowaniu .Tam ktos malował znaki poziome czy to pania nie obowiazuje??.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 6. Fakt to nikt nie chciałby inwestować skoro nie ma profitów. Z drugiej strony to przywilej mieć miejsce w takim punkcie promenady inni uczestniczą w przetargach rok rocznie i też płacą krocie.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 7. Pytam się, czy nie jest to zbieg okoliczności, że osoba piastująca Fotel Prezesa na siłę stara się o podpisanie umowy na 30 lat.
  Oświadczenie majątkowe :

  http://bip.miedzyzdroje.pl/unzip/15647.dhtml

  Coraz więcej jest dziwnych zbiegów okoliczności.

  Pozycja X jest najciekawsza.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Pani Prezes prywatnie na kredycie jedzie(tak wynika z oświadczenia majątkowego)😞

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 8. Handlowiec to taki osobnik który zawsze narzeka i próbuje pokazać swoją biedę i straty. Mówi tylko o wydatkach nigdy o zyskach. Rozmawiam z jednym handlowcem pytam jak leci? Odp szkoda gadać dokładam do interesu. To zamknij tę budę. No a z czego będę żył odpowiada handlowiec.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 9. Budkowicze i handlowcy.
  Teraz juz przepadło a wiec udajcie sie na ul Polna tam jest sklep kupujta srubokrety aby budy po sezonie rozebrac i wypad z dziłki bo koncepcja jest inna.
  Głosy wasze juz nam sa nie potrzebne.
  ps.
  Pozdrawiam zycze miłego dnia.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 10. Nie wierzę, że nikt nie zarabia. Bo połowy już by nie było z przodu, czy z tyłu. Niektórzy z tyłu maja po dwie budki. Jest to ciężka praca od rana do wieczora nikt nie zaprzecza. Rozmowy powinny być prowadzone też uważam przez p. Prezes

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 11. Dlaczego gastronomia ma być na pierwszym planie ! Bo skipe dają mają kasę to widać jak pani prezes w tył..k wchodzi!A budki niech dziady się proszą to coś im dam ! Jak psu kija żuci niech pobiega. A czy się naje ?to ją nie interesuje ! Swoje zrobiła!! Czy koleźanka projektantka raz spytała o interesy mieszkańców ? Czy jak piesek robiła co pani prezes wymyśli!!! Kto dał jej takie prawo i dlaczego radni jej nie kontrolowali!!!!!.pani prezes powinna być odwołana !!! Szala goryczy się przelała!!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • przestań bo sam sobie szkodzisz!

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
   • Od straszenie to są duchy . Ty mnie nie wystraszysz Ja jestem z Czeczeni tyle mam Ci do powiedzenie.

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
  • Ty jesteś Petrof czy Gregor?

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 12. Piszesz gościu idziemy z duchem czasu ,poczekajmy jeszcze kilka lat ,czyli granie na zwłokę ,czyżbyś był jednym z butkowiczów który się nie załapie na nowy lokal ,czyli z poza gminy

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 13. Nie jednej!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 14. Prawda jest smutna! Każdy zrobił interes na tej ludzkiej krzywdzie ,tylko zapomnieli o tych co im pomogli i dzięki komu są dzisiaj na stołkach! …… wice burmistrz dostała po nosie! Lowelas dostał i koniec z jego obietnicami! Teraz czas na Panią prezes! Układ się przyleciał!!! A pani radna kluska ustawi się w kolejce ! Wiedza jest bezcenna!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 15. Dlaczego handlowcy nie brali udziału w projektowaniu tego obiektu ,
  doskonale wiemy że cały tył nie zarobi złotówki.
  Gastronomia i punkty z przodu pozarabiają a reszta będzie słono płacić za fantazję Pani Prezes .
  Kto wpadł na pomysł z tymi dachami imbecyl…
  Kto to będzie utrzymywał?
  Cena wzrosła przez te dachy.
  Ewidentnie widać że Pani Prezes nie ma doświadczenia w handlu, napchała na siłę punkty handlowe w maksymalnej ilości, żeby pobierać dzierżawę a w ogóle się nie martwi czy ktoś zarobi czy nie .
  Sami wiemy ile możemy zarobić na punktach w których stoimy teraz. I co może do tyłu mamy się przenieś bo co Pani Prezes tak mówi. NIE DA RADY TAK ŁATWO.
  Gastronomię w ilości 8 punktów to niech sobie Pani sama weźmie i zobaczy jakie to kokosy.
  Dlaczego to My nie jesteśmy z przodu a gastronomię z tyłu do hotelu ?.
  Zrobiła Pani bubla budowlanego i wyciągniemy z tego konsekwencję.
  Robi Pani wodę nam z mózgu, żeby wpłacać jak najwięcej bo nie ma Pani środków żeby to sfinansować (niby kto pierwszy to może co, lepszy punkt).
  Niedługo nastanie koniec panowania.
  PS. Wytrzymajmy do wyborów jest nas 70 punktów możemy zatrzymać ten projekt i w normalnych ludzkich warunkach opracować najlepszą dla nas koncepcję . Trzeba iść z duchem czasu i zmienić wygląd naszych obiektów ale nie w taki sposób jak przedstawiono nam na siłę . To my zadecydujemy jak ma wyglądać nowe zagospodarowanie tej działki. Nikt już nam nie będzie narzucał i mówił co jest dla nas dobre.
  Jest Pani Prezesem spółki PROMENADA wiec pytam się ile czasu pani spędziła na Promenadzie ja jestem tu od 20lat żyję pracuję i będę tu pracował bo znam każdy m2 tej promenady .
  Nie pozwolę na takie traktowanie .
  Nikt na siłę nie będzie mnie uszczęśliwiał powinna być Pani dla nas wsparciem a nie patrzeć tylko na swój interes takiego Prezesa nie chcemy.
  Przypominam, że pracuje Pani dla spółki którą jest powołana prze Urząd Miasta który to My wybieramy i powinna Pani nam pomagać a nie szkodzić.
  Pozdrawiam i przepraszam za późną porę ale ludzie ciężko pracujący dopiero teraz się kładą spać.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • A wiec zasiedzialem sie na miejskiej dzialce i moje, nadal bede sprzedawal chinski szajs dla bidokow.
   Gratuluje koncepcji na rozwoj Miedzyzdrojow 🙂

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
  • Człowieku coś ci się pomyliło! Nie jesteś właścicielem tego terenu tylko dzierżawcą! To Gmina chce ci iść na rękę i daje teren a ty będziesz projektował? (dziesięć lat byłoby mało by uzgodnić ze wszystkimi). Jeżeli nie chcesz to jest w mieście 200 chętnych, którzy wezma to miejsce i podziękują. Nie ty jeden ciężko pracujesz i nie udawaj wielce pokrzywdzonego. Koncepcja jest znana od dwóch lat i zaakceptowana przez znaczna większość! A ty jeżeli nie chcesz to do widzenia!

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
   • Koncepcja zaakceptowana przez większość ???
    No właśnie niekoniecznie !

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
 16. Prezesa można odwołać zawsze 100% udziału gminy

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • to szybko ją odwołać ? szkodzi mieszkańca ?

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 17. Pani Prezes robi wszystko żeby zostać na stanowisku bo jej zobowiązania są bardzo duże a życie ponad lux kosztuje. Czy nowo wybrany Burmistrz (Pani Burmistrz) może odwołać Panią Prezes i powołać nowego kompetentnego Prezesa z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą.Na dzień dzisiejszy jest odpowiedni moment żeby wstrzymać wszystkie decyzje i przeanalizować i wybrać nową lepszą koncepcje w której będą uczestniczyć handlowcy a nie jak to miało miejsce do tej pory.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 18. Cała wina jest po stronie jednej osoby.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 19. Ludzie!- Po kute Wam to,przecierz Miedzyzdroje funkcjonuja tylko przez cztery miechy,a reszta beznadzieja.Szkoda kasy.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 20. Pinokio nie kłam bo ci nos do pasa urośnie.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Nos już mam długi ale nie od kłamania (politykom się nie param) eproszę napisz gdzie skłamałem ????

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 21. To co pisałem wcześniej nie raz na tym portalu budkowicze zostaną wyrolowani jeżeli ta inwestycja dojdzie do realizacji Nawet połowa z was nie będzie miała miejsca na nowym miejscu z prostej przyczyny nie będzie was stać a lepsze miejsca dostaną gastronomicy i ziomki królika . Chciałem jeszcze zapytać kto waszym kosztem będzie podziwiał piękne zielone ogrody,wczasowicze z Aurory nowo bogatcy z budujących się apartametowców (fenix i wydma) będzie to obsługiwała zielona brygada z ZOŚ czy P. Prezes zatrudni nowych ludzi do pracy nad zielenią zakupi sprzęty samochody itp a wam budkowiczom zostanie regularnie płacić czynsz tak jak mającym lokale obok amfiteatru? Życzę powodzenia i proszę spojżeć na to nie tylko z racji swojej budki dla was handunących nie zabezpieczono nawet WC a towar to rozumie w rączkach albo na wózeczku ? Podobno miały być konsultacje na temat funkcjonalności obiektu?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Nie siej kłamliwej propagandy! Toalety są, komory śmieciowe tez nawet umywalki w każdym lokalu! Dzisiaj płacimy ok. 10 tys. za 12 metrów po wykonaniu 16 tys. za 16 metrów w nowych obiektach i na 30 lat! Gdybym sama miała budować to z pewnością wydam kilkadziesiąt tysięcy plus dokumentacja, pozwolenia itd. droga przez mekę! Wiadomo było, ze bedzie gastronomia, która dostarczy więcej pieniędzy niż my handlujący. Ważne by były jak najszybciej umowy bo przez niektórych mącicieli i tak rok stracilismy!

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
   • Teraz płacisz 10 tys ?
    Co Ty piszesz ?

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
    • Widzę, że wypisujesz a nie masz zielonego pojęcia, stąd chyba pinokio. Owszem płacimy ok. 10 tys.

     Nie ma jeszcze głosów.
     Please wait...
   • Nie sieje propagandy zadaję pytania a ty widziałaś projekt techniczny bo jak mi wiadomo nikt z handlujących nie miał okazji zobaczyć tego cuda ogrodów dachachowych a piszę o tym dla tego ponieważ można zrobić korekty w projekcie i zmniejszyć koszty na 30 lat ale jak ty jesteś zauroczona tym super projektem to płać a potem płacz No chyba że jesteś P. Prezes i robisz agitację na to cudo. Jestem za tym aby Międzyzdroje się rozwijały ale mądrze dlatego projekt musi być funkcjonalny i estetyczny i służyć wszystkim na lata. Nie popełniajmy tych samych błędów które zostały popełnione na molo przy amfiteatrze, rynku przy biedronce. A tak na marginesie te pozwolenia na budowę są biurokratyczne i czaso chłonne ale są firmy projektowe które robią dokumentację kompleksową P prezes zapewne też korzysta z takowej nie biega po to osobiście więc nie taki straszny diabeł jak go malują.

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
    • Rozsądnym radnym o ile jeszcze tacy zostali podpowiem, że warto zmusić burmistrza do zastopowania tego bubla inwestycyjnego i po wyborach na spokojnie przestudiować temat.

     I tak już pozwoliliście na wysoką zabudowę i inne beznadziejne projekty.

     Możecie się wykazać przed wyborami…

     Nie ma jeszcze głosów.
     Please wait...
     • Ta rada jest dobra.

      Nie ma jeszcze głosów.
      Please wait...
     • Z pewnością jest to super projekt! Nas interesuje koszt dzierżawy a nie budowy! Dla mnie najważniejsza jest funkcjonalność i aby to było rozwiązanie na lata! Co radni maja do studiowania, juz to robili 1,5 roku i wyrazili zgodę. Spółka dostała teren, zapłacono podatek za aport, dokumentacje za dużą forsę itd. Ale niektórzy chca zbijać na tym kapitał wyborczy. Dosyc tego czas budować i to szybko byśmy nie stracili kolejnego roku!

      Nie ma jeszcze głosów.
      Please wait...
      • I kto to pisze?? Mam wrażenie, że podmiot, któremu bardzo na tym zależy.

       Nie ma jeszcze głosów.
       Please wait...
       • TO NIE PODMIOT TO RZECZNIK PRASOWY URZĘDU , SPÓŁEK ORAZ NAMASZCZAJĄCY BRYGADZISTĘ NA BURMISTRZA.

        Nie ma jeszcze głosów.
        Please wait...
       • po słownictwie powiedziałbym, że raczej etatowy “funkcjonariusz” a nie żaden podmiot ale mniejsza z tym.

        Najważniejsza nie jest funkcjonalność ale mój i 5416 innych mieszkańców INTERES w tym.

        Skoro nie potraficie reprezentować mojego pierd….EGO interesu to radzę zapisać się na kurs łopatologii i kreować własne kariery w kamieniołomach

        Nie ma jeszcze głosów.
        Please wait...
      • Taki super projekt jak ten 1 co miała być galeria na wydmie a handlowcy na 1 piętrze pani prezes nie ma pojęcia o tym co buduje przykład 2 kawiarnia Chopin. Komuś zależy i to bardzo na czasie ale WYBORCZYM trzeba zacząć a potem jakoś to będzie w razie czego my mieszkańcy się dorzucimy na kredycik

       Nie ma jeszcze głosów.
       Please wait...
       • Byłeś w kawiarni Chopin? To idź i zobacz! Co maja mieszkańcy do kredytu? Kiedykolwiek cokolwiek komukolwiek dołozyłeś? Przestań wypisywać bzdury lub nie kłam!

        Nie ma jeszcze głosów.
        Please wait...
      • Jest to super projekt. Rodzina lubi koszty. 1,5 roku był studiowany projekt. Don Bobbo przewracal strony, Don Pilato studiował a Don Jaccoboski swiecil lampką. Głosować.Nie sprzeciwiać się Rodzinie a wszystko będzie dobrze.

       Nie ma jeszcze głosów.
       Please wait...
 22. Dobrze że mamy takie rekiny .

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 23. Cieszy mnie zapis że jak ktoś posiada już dzierżawę od spólki jest wykluczony .

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 24. Zagospodarowanie terenu za pieniądze dzierżawców dobry pomysł można by w ten sposób zagospodarować zejścia na plaże ,tylko czy znajdzie się tylu chętnych z kasą ?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 25. wydaje mi się że przetarg był ustawiany dla rekinów Międzyzdrojskiej gastronomi

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 26. Nie rozumię cię Gościu z 9:13 a Społka to czyja ?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Spółka Promenada jest w 100% własnością Gminy Międzyzdroje, ale ten gostek ma końskie klapy na oczach i tego powszechnie znanego i oczywistego faktu nie zauważa bo ma zadanie opluwać aktualnie rządzących i biedaczysko niczego innego nie potrafi.

   Pozdrawiam

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 27. Nie rozumiem wpisu Gościa z godziny 8:50 jeżeli prezes zarabia kasę to chyba dobrze ,gorzej dla tych co umoczą tam kasę ,pierwsza wpłata prawie pół miliona , całość prawie milion i dalej nie twoje człowieku tylko dzierżawa 1000 zł za metr .Gościu dla kogo to dobry interes jak nie dla Spółki ?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Jezeli prezes zarabia kase tylko gmina jej nie widzi jako diwidendy.
   Wiec masz racje cyt :prezes zarabia kase.

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
   • Proszę pokazać jakie dochody przyniosła spółka za 2017r .

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
    • 630 tys.

     Nie ma jeszcze głosów.
     Please wait...
     • Netto czy brutto??

      Nie ma jeszcze głosów.
      Please wait...
      • Czyli -jeżeli -630tys brutto to wychodzi 430 tys netto .
       na tak prężnie działająca spółkę to marnie.
       A ILE ZAROBIŁA PANI PREZES??

       Nie ma jeszcze głosów.
       Please wait...
       • To jest właściwe pytanie.Umowy na 30 lat .
        Pytam się na ile lat ma Pani Prezes umowę?.
        Jakie jest wynagrodzenie?.

        Nie ma jeszcze głosów.
        Please wait...
        • Ciekawe jest oświadczenie majątkowe które znajduje się na bipie. Tam znajdziesz przychody i zaciągnięte kredyty.

         Nie ma jeszcze głosów.
         Please wait...
 28. Wszystkie przesłanki i wiadomości zamieszczone na portalu świadczą o tym , że fotel prezesa będzie niedługo dostępny.
  Mimo tego, życzę Pani wszystkiego dobrego i spokojnych obchodów dnia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • To dopiero początek ……..

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 29. Za pieniądze dzierżawców spółka zagospodaruje teren i pewnie co roku z dzierżaw kilka baniek spółka zarobi (1000zł za metr -kolosalne stawki )

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 30. Piękna inwestycja dla międzyzdrojaków z korzyścią dla gminy i spółka zarobi niemało .

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 31. Gastronomia zajmuje praktycznie najatrakcyjniejsze miejsca.
  Na początku miało jej w ogóle nie być. Pozniej ewentualnie ze 3,4 punkty, aby obniżyć koszty całej inwestycji. Inwestycji , której głównym celem miało być przeniesienie handlowców z obecnych do nowych estetycznych punktów.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Handlowców to oni mają gdzieś, gastronomie już rozdane .
   Pytam się jego mać .Cała inicjatywa była, żeby handlowce mieli najlepsze punkty a co wyszło punkty do tyłu a gastronomia hulaj dusza swoi dostaną.
   Nie ładnie . Pomszczę Nowogard .

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 32. Dzisiaj wieczorem na wesołym miasteczku odważny mężczyzna uratował chłopcu życie który dusił się gumą fo żucia i stracił przytomność prawdziwy bohater!!!!!!!.gratulacje zachowania zimnej krwi i odwagi bo widzowie nie potrafili pomuc tylko patrzyli a nasz kolega z promenady chwili się nie wachał i ruszył z pomocą.jesteś wielki przyjacielu!!!!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Widziałem to, gość opanowany uratował życie chłopaka. Brawa też dla ratowników byli bardzo szybko więc Międzyzdroje jest bezpieczne 5 minut i byli brawo dla ratowników. Niech Bóg ma was w swojej opiece.Dziękujemy.

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
  • 👏🏻👏🏻👏🏻

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 33. Gdyby nie te portale to nic byśmy nie wiedzieli szkoda,że zawsze jest po czasie

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 34. A ja myślałem, ze trzeba mieć z 1-1,5 mln a nie klawisz enter! Co ty piszesz?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 35. Super że ten teren będzie zagospodarowany .I gmina zarobi i to chyba niemało

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 36. Ludzie 1tys za metr kwadratowy.Czyli np lokal 40 m razy 1 tys =40 tys miesiecznej dzierzawy netto plus media .
  W skali roku 480 tys do kasy spolki .
  Mało tego jeszcze dać kase na budowe a Panci -prezes da wam na 30 lat w dzierzawe lokal.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • rocznej! nie miesięcznej!

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 37. Czynsz też bardzo wygórowany 1000zł za metr to ile ta Spółka będzie zarabiać ???

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 38. Na szwagra się weźmie! Jaki to problem wszystko ustawione!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 39. Na jakiej podstawie zostanie wybrany najemca……kto pierwszy wpłacił, czytaj zaksięgowanie wadium.
  Wiec rodzi się pytanie, jeżeli ktoś wiedział kiedy zostanie ogłoszony przetarg to wystarczyło zrobi ENTER i jest się najemcą. Pytanie moje brzmi czy jak taka informacja wyszła wcześniej na jaw, czy to jest zgodne z prawem dotyczącym przetargów i zamówień publicznych.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Czy ktoś kompetentny może udzielić odpowiedzi na to pytanie ???

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
   • Tak CBA odpowie.

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
 40. Wielkie pieniądze i dzierżawa ?Za taką kasę można kupić od dewelopera bez łaski.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 41. Pani prezes za takie wynagrodzenie tak krótko pani urzęduje? Co to za porządki?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 42. Wałek wałek wszystko tylko dla swoich

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 43. Proszę przedstawić kosztorys na te zielone dachy. Ktoś chyba miał niezłą fantazję tylko ciekawe po czym.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 44. Przecież o gastronomii nie było mowy. Więc skąd to wyrosło? Zarty? Co na to radni?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • Pomoc drogowa przyjedzie po tą gastronomię. Ludzie czy wy naprawdę nie łapiecie o co chodzi,trzeba wam wszystko napisać. Pomyślunky trochę.

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
   • Dlaczego na sesji ponoś ma się odbyć 30.08 .2018 nie będzie o tym mowy?

    Nie ma jeszcze głosów.
    Please wait...
 45. Jeszcze zejścia na plażę trzeba zagospodarować .

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 46. takie kwoty i dali tydzien czasu i znowu ci co przy korycie sie jeszcze bardziej utucza, miasto dla mieszkancow….

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 47. Najwyższy czas uporządkować ten teren .Dzierżawcy z przed amfiteatru nie są sami w tym mieście .Bardzo mi się podoba punkt , że jak już dzierżawisz jeden lokal to daj możliwość innym .Powodzenia w realizacji .

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 48. To proszę dzisiaj przedstawić finansowanie bo w umowie nie jest powiedziane zwrotowi tylko jak znajdzie finansowanie a jak nie znajdzie to kto da !? Pani prezes burmistrz czy radni !? Bzdura gra słów i przekręt na odchodne!!!!! Dobrze to z prawnikami ułożyłam! Cwana bestia!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 49. Jeżeli się jest panią prezes to bierze się odpowiedzialność za decyzje a w pani przypatku całą wine chce pani zwalić na wykonawce ! To inwestor odpowiada a nie pani podwykonawcy i to pani obowiązek jest się wywiązać z podpisanej umowy ! No chyba że przełożony mruży oczy to wtedy moźna sobie pozwolić na taki cyrk.ale niedługo zmiana warty i mam nadzieję że prezesa też!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 50. To nie prawda ! Kupującego od dewelopera mieszkanie lub lokal nie interesuje kto buduje i za ile tylko cena i kiedy oda lokal ! A jak się spuźnia to płaci umowne odsetki albo negocjują umowę.takie metody co pani prezes wprowadza były znane w latach 90 i drogo za nie ludzie zapłacili.płacą kredyty a mieszkań nie ma.schemat podobny.daj kasę a ja zobaczę co uda mi się wybudować!!!! To jest nie pojęte jak taki ktoś jeszcze zabiera głos!!!!.powinna pani trochę popracować z ludźmi co mają doświadczenie w branży budowlanej i deweloperskiej.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 51. To nie jeden! Prawda? Oj zaboli niedługo!!!!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 52. To jest jasne!!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 53. Około 11 000 000 wychodzi z samych wpłat . Niezły mają rozmach.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 54. Sytajcie się Pani prezes dlaczego jest takie ciśnienie na wpłaty na te lokale. Dlaczego budkowicze nie mogą zostać poczekać do wyborów i wtedy zadecydować.Pewna pani też chciała się zabezpieczyć lecz jej nie wyszło. Czy pani prezes decydując na wpłaty przed wyborami podzieli los koleżanki.PS.najpierw wybudowali gastronomię na amfiteatrze a teraz robią im konkurencję tak może być też z nami.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 55. Czy to prawda że radna ma mieć tam punkt.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 56. No ja nie wyobrazam sobie Miedzyzdrojow bez spolek. Kto tak powiedział??
  W CZYIM INTERESIE TE SPOLKI DZIAŁAJA ???.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 57. Nieźle to sobie Pani wymyśliła przód zarobi i tam warto brać a cały tył to już się może pakować. Wystarczy spytać szymka pseudo.ŚLĄZAK ile zarabia na tyle amfiteatru.Tyle razy się Pani mówiło układ w podkowę najbardziej korzystny . Jak można było tak napchać 8 gastronomi i tyle punktów chyba z 60 . Czy ta gastronomia będzie miała złote klamki. Proszę przedstawić kosztorys.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 58. Pytanie do pani prezes.w jaki sposób wytłumaczy pani handlującym fakt że na dzień dzisiejszy nie jest pani określić terminu zakończe inwestycji!! Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją.wyglàda na to że pani może wszystko a reszta nic…

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • przed rozstrzygnięciem przetargu określić termin? co ty piszesz! termin można podać po podpisaniu umowy z wykonawcą i nawet wtedy nie jest to pewne na 100% (zdarzenia losowe np. plajta wykonawcy i nowa procedura)!

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 59. Źle czytacie trzeba mieć 420 tys., które podlegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu. Ale zawsze było mówione, że gastronomia jest komercyjna! Drugie 420 zależy od pozostałego finansowania!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 60. Projekt wygląda okazale i nowocześnie tylko czy to nie za mało żeby obronić tak drogą inwestycję 14 000 000 mln zł opinię są różne , Ci co pracują w handlu wiedzą o czy mówię. Zarabia miejsce! A przygotowano nam działo poplątane ! Może zaoforujemy handlujàcym żeby z frontu przenieśli się na tył!, odpowiedź jest jasna! Nikt nie chce takich zmian ! Więc pytam się jak rozwiąże pani prezes miejsca docelowe! W swoim gabinecie czy już sà uzgodnione? Kto pierwszy ? Czy kto więcej!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
  • “Petrof” zmieniłeś kierunek? Widzę, że znasz wartość kosztorysu? Niezbyt to ładne, prawda?!

   Nie ma jeszcze głosów.
   Please wait...
 61. Dobrze zrozumiałem że ma być 8 lokali? Czy to żart? Ile w tej chwili jest punktów handlowych? Ludzie zostaną bez pracy….ot “zrównoważony rozwoj” tylko dla kogo?

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 62. Marcinku idź na gadacza.Napraw się. Czasy lojalności się skończyły.Czas ucieka a sąd czeka.Gdzie są ludzi którzy to……..

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 63. No to na start budkowicze a ktorego z was bedzie stac na takie cos ??.
  Jak zwykle nasza władza “pomaga “naszym.
  Wielu mieszkancow od lat Ciezko pracuje na promenadzie a teraz maja nagrode.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 64. Przetarg uważam za zamknięty. Nie ma już nic.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 65. Ty chory jesteś na głowę policz ile za metr gamoniu wychodzi a puźniej mów po 15 tyś to już można kupić na własność a tu jest dzierżawa! A warunki przeczytałeś to pomyśl na dwa lata 840 tyś trzeba umoczyć i pani super prezes pisze że może termin zmieniać odania po sezonie czyli trzy Lata! I jeszcze trzeba mieć czas na wykończenie…A jak spółka nie znajdzie wykonawcy i co wtedy! Zrezygnujesz to pieniądze idą w błoto ot zajefajna oferta.jest super dla pani prezes!!!!. I chyba sama to pisze bo na mieście się śmieją galeria 2 !!!!

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...
 66. Atakcyjna oferta.Dziękuje za informację.

  Nie ma jeszcze głosów.
  Please wait...